Privacyverklaring

Woningbeheer Costa Blanca, gevestigd in Pego (Alicante) Spanje, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens;
Woningbeheer Costa Blanca 
D.H.J. Blaak
Nie nummer Y5530474T
Carrer San Joaquín 66
03780 Pego (Alicante)
Spanje
Mobiel: 0031 6 29 20 55 13
Mobiel: 0034 6 44 86 80 40

D.H.J. Blaak is de functionaris gegevensbescherming van Woningbeheer Costa Blanca, bereikbaar via e-mail: info@woningbeheer-costablanca.com.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Woningbeheer Costa Blanca verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van de diensten en/of omdat u deze zelf aan Woningbeheer Costa Blanca heeft verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Nie nummer
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Bankrekeningnummer.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@woningbeheer-costablanca.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Woningbeheer Costa Blanca verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.

Woningbeheer Costa Blanca verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Woningbeheer Costa Blanca bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijk administratieve en fiscale bewaartermijnen voor uw gevraagde persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden
Woningbeheer Costa Blanca verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Woningbeheer Costa Blanca gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U kunt een verzoek tot inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen aan info@woningbeheer-costablanca.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), identiteitsnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Woningbeheer Costa Blanca neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact op met info@woningbeheer-costablanca.com.

 

 

 

Privacy Statement (General Data Protection Regulation (GDPR))

Woningbeheer Costa Blanca (Property management Costa Blanca), located in Pego (Alicante) Spain, is responsible for the processing of personal data as shown in this privacy statement.

Contact details;

Woningbeheer Costa Blanca (Property management Costa Blanca)
D.H.J. Blaak
Nie nummer Y5530474T
Carrer San Joaquín 66
03780 Pego (Alicante)
Spain
Mobile: 0031 6 29 20 55 13
Mobile: 0034 6 44 86 80 40

D.H.J. Blaak is the data protection administrator of Woningbeheer Costa Blanca, available through e-mail: info@woningbeheer-costablanca.com.

Personal data we use

Woningbeheer Costa Blanca (Property management Costa Blanca) uses your personal data because you make use of the services and / or because you have provided it yourself to Woningbeheer Costa Blanca.

We use the following personal data:

 • First and last name
 • Male/Female
 • NIE number
 • Address data
 • Telephone number
 • E-mail address
 • Other personal data you provide us by correspondence and by telephone
 • Location data
 • Bank account number.

Private data that we use

Our website and / or service does not intend to collect data about website visitors who are younger than 18 years. Unless they have permission from parents or guardians. However, we cannot check the age of a visitor. We encourage parents to be involved in the online activities of their children, in order to prevent data about children being collected without parental consent. If you are convinced that we have collected personal information about a minor without this permission, please contact us through info@woningbeheer-costablanca.com, and we will delete this information.

Usage data

Woningbeheer Costa Blanca (Property management Costa Blanca) processes your personal data for the following purposes:

 • Handling your payment.
 • You can call or e-mail if necessary to have our services carried out.
 • Inform you about changes to our services and products.
 • To deliver goods and services to you.

Woningbeheer Costa Blanca (Property management Costa Blanca) also processes personal data for legal obligations, such as our tax return.

How long do we store personal data

Woningbeheer Costa Blanca (Property management Costa Blanca) does not store your personal data longer than necessary to realize the purposes for which your data is collected. We use the statutory administrative and fiscal retention periods for your requested personal data.

Sharing personal data with third parties

Woningbeheer Costa Blanca (Property management Costa Blanca) does not sell your information to third parties and only provides it if this is necessary for the execution of our agreement or to comply with a legal obligation.

Cookies, or similar techniques, that we use

Woningbeheer Costa Blanca (Property management Costa Blanca) does not use cookies or similar techniques.

Inspect, correct or delete data

You can send a request for inspection, correction and deletion of your personal data or request for cancellation of your consent or objection to the processing of your personal data to info@woningbeheer-costablanca.com. To ensure that the request for access has been made by you, we ask you to send a copy of your ID with the request. Cover up your ID photo, MRZ (machine readable zone, the strip with numbers at your ID), ID number in this copy. This is to protect your privacy. We respond as quickly as possible, but within four weeks, at your request.

How we protect personal data

The security of your data is important to Woningbeheer Costa Blanca (Property management Costa Blanca). We strive to appropriate measures to prevent misuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized modification. If you think your data is not secure, please contact info@woningbeheer-costablanca.com.